Baza dydaktyczna

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ?

Kształcimy w formie dziennej, wieczorowej i zaocznej.
Istnieje możliwość uzyskania stypendium w postaci obniżki czesnego, za dobre wyniki w nauce oraz możliwość ubiegania się o stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 
Istnieje możliwość wyjazdu na praktykę zagraniczną.

Posiadamy odpowiednio wyposażone pracownie, dostosowane do potrzeb uczniów:

 •          poligon budowlany
 •          pracownia CNC
 •          pracownia procesów graficznych
 •          informatyczną z bezpłatnym dostępem do internetu dla uczniów i słuchaczy szkoły
 •          multimedialne centrum informacji (Pracownia multimedialna)
 •          aulę multimedialną
 •          pracownię masażu
 •          pracownię anatomii i fizjologii
 •          pracownię higieny, aseptyki i ćwiczeń podstawowych
 •          pracownię medycznych czynności ratunkowych
 •          pracownię językową
 •          bibliotekę szkolną wraz z wieloma pomocami dydaktycznymi
 •          własną bazę sportową.

 

Poligon budowlany

To nowoczesny, świetnie wyposażony nowy obiekt ZDZ-tu. Powstał dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.
Na poligonie odbywają się zajęcia praktyczne dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcącej na kierunkach:

 •           posadzkarz,
 •           monter systemów rurociągowych,
 •           monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Poligon jest przystosowany do prowadzenia zajęć niezależnie od warunków pogodowych.

Pracownia CNC

W pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie odbywają się zajęcia w Zasadniczej Szkole Zawodowej na kierunku operator obrabiarek skrawających.

Pracownia jest nowocześnie wyposażona.

Uczniowie mogą zapoznać się m.in. z podstawami obróbki skrawaniem, rysunkiem technicznym, planowaniem procesu technologicznego, porównaniem obrabiarek konwencjonalnych a obrabiarek CNC, programowaniem procesów technologicznych z zastosowaniem programu SIEMENS, wykonaniem detalu wg rysunku.

Pracownia procesów graficznych

Uczniowie Technikum kształcący się na kierunku technik cyfrowych procesów graficznych wykonują zadania związane z zawodem w zakresie:

 •           opracowywania publikacji,
 •           przygotowywania publikacji i prac graficznych do drukowania,
 •           przygotowywania materiałów cyfrowych do wykonania projektów multimedialnych,
 •           przygotowania projektów multimedialnych,
 •           drukowania nakładu,
 •           wykonywania wydruków wielkoformatowych.

Pracownia informatyczna

Uczniom i słuchaczom oddano do dyspozycji 15-stanowiskową pracownię komputerową współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach zajęć lekcyjnych oraz zajęć dodatkowych uczniowie i słuchacze mogą korzystać z licencjonowanego oprogramowania i z sieci Internet.

Do dyspozycji uczniów jest sieć Wi-Fi na terenie całego obiektu.

Multimedialne centrum informacji (Pracownia multimedialna)

W pracowni tej znajduje się na stałe podłączone stanowisko komputerowe, tablica interaktywna i rzutnik multimedialny. Prowadzone są w niej zajęcia wszystkich przedmiotów, w których wykorzystuje się programy multimedialne.

Aula multimedialna

Przeznaczona jest do odtwarzania filmów, przygotowanych przez nauczycieli pomocy dydaktycznych i posiada dostęp do Internetu. Wyposażona jest w projektor, ekran multimedialny, sprzęt nagłaśniający oraz 100 miejsc siedzących. Jest to pomieszczenie z nowoczesną technologią klimatyzacyjną. Mogą odbywać się tam prelekcje dla większych grup. Wykorzystywana jest również do przeprowadzania egzaminu maturalnego, akademii okolicznościowych, spotkań z rodzicami i konferencji rady pedagogicznej.

Pracownia masażu

Prowadzone są w niej zajęcia z teorii masażu, pracowni masażu i wybranych zagadnień z fizjoterapii w Medycznym Studium Zawodowym kształcącym w zawodzie technik masażysta.
Znajdują się tutaj 4 stanowiska do masażu i sprzęt do usprawniania leczniczego oraz zestawy plansz anatomicznych.

Pracownia anatomii i fizjologii

Prowadzone są w niej zajęcia anatomii i innych przedmiotów medycznych w Medycznym Studium Zawodowym jak również biologii i edukacji dla bezpieczeństwa w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum, Zasadniczej Szkole Zawodowej i Gimnazjum dla Młodzieży. Wyposażenie tej pracowni stanowi wiele modeli anatomicznych i plansz.

Znajdują się tutaj mikroskopy, kozetka lekarska i fantom służący do ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Pracownia ta wyposażona jest w sprzęt audiowizualny oraz rzutnik pisma.

Wyposażenie stanowią: profesjonalny manekin treningowo-egzaminacyjny MegaCode wraz z interfejsem oraz notebookiem; fantomy osoby dorosłej i dziecka do ćwiczeń wielu zabiegów medycznych; zestawy do intubacji i mierzenia ciśnienia krwi; deska ratownicza i kołnierze ortopedyczne; modele i plansze; a także sprzęt audiowizualny i rzutnik pisma.

Słuchacze maja również do dyspozycji 2 kamery cyfrowe i 2 nagrywarki współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pracownia higieny, aseptyki i ćwiczeń podstawowych

Prowadzone są w niej zajęcia w Medycznym Studium Zawodowym na kierunku technik sterylizacji medycznej. Pracownia wyposażona jest w sprzęty niezbędne do wykonywania pracy w sterylizatorni: meble, pojemniki na odpady, stoły do pakietowania, stojaki na materiał opakowaniowy, zgrzewarkę, opakowania sterylizacyjne, podstawowe narzędzia chirurgiczne, lampy powiększeniowe z podświetleniem.

Pracownia językowa

Pracownia wyposażona jest w radiomagnetofony umożliwiający odtwarzanie tekstów językowych

Pracownia przedmiotów ogólnokształcących

W pracowni tej znajduje się podwieszany rzutnik multimedialny i stanowisko umożliwiające podłączenie komputera przenośnego. Oprócz tego pracownia wyposażona jest w zestaw map, plansz, atlasów geograficznych i historycznych.

Biblioteka z czytelnią

Wszyscy uczniowie i słuchacze Zespołu Szkół mogą korzystać z bogatego zbioru biblioteki w zaciszu czytelni. Znajduje się tam również kącik z osiągnięciami młodzieży, na którym można podziwiać trofea naszych uczniów.

Sala gimnastyczna

Sala gimnastyczna, w której odbywają się zajęcia z wychowania fizycznego, samoobrony - do dyspozycji uczniów jest rozkładana mata tatami do trenowania sztuk walki.
2 szatnie
Toalety i natryski