Ogłoszenie rekrutacji na praktyki zagraniczne w ramach programu „ERASMUS +”


Ogłoszenie rekrutacji na praktyki zagraniczne w ramach programu
„ERASMUS +”

„Młody kucharz przyrządzający smaczne i zdrowe potrawy zgodnie z zaleceniami WHO dotyczącymi produktowych wytycznych żywieniowych”

nr 2014 - 1 - PL01 - KA102 – 000690

realizowanego w ramach programu  „ERASMUS +”

Dyrekcja Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Orląt Lwowskich w Tychach informuje wszystkich uczniów kształcących się w zawodzie kucharz o możliwości skorzystania
z projektu Młody kucharz przyrządzający smaczne i zdrowe potrawy zgodnie z zaleceniami WHO dotyczącymi produktowych wytycznych żywieniowych ,,Piramida w kuchni " realizowanego w ramach programu ERASMUS +.  W ramach tego programu Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Orląt Lwowskich w Tychach ZDZ w Katowicach otrzymała  dofinansowanie na realizację zagranicznych praktyk zawodowych  .

 

Praktyki odbędą się dla grupy 5 osób, w Hiszpanii w kwietniu 2015 roku .

Projekt umożliwi uczniom zdobycie dodatkowej wiedzy która nie jest zawarta w ich programie praktyk odbywanych w kraju.
Uczniowie poznają jak w innych krajach europejskich realizowane są zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, dotyczące produktowych wytycznych żywieniowych. Uczniowie nauczą sie planować menu i przygotowywać posiłki w oparciu o lokalne produkty,  zgodne z piramidą żywieniową.
Obecnie coraz częściej obserwuje się negatywne skutki złych nawyków żywieniowych, czego przejawem jest na przykład otyłość, obserwowana również wśród dzieci i młodzieży. Na rynku usług gastronomicznych w Polsce panuje tendencja organizowania  imprez okolicznościowych w lokalach gastronomicznych. Umiejętność zaserwowania  klientom nie tylko smacznych, ale i zdrowych posiłków może przyczynić się do zmian nawyków żywieniowych i  powstrzymania negatywnych skutków złej diety.
Odbycie praktyk zawodowych za granicą wiąże się również z komunikowaniem się w języku obcym, co daje możliwość uczniom przyswojenia  języka obcego.

 

Podczas realizacji projektu uczestnicy projektu  zdobędą:

 • certyfikat przygotowania językowego wydany przez szkołę (na etapie przygotowania do projektu, potwierdzony przez nauczyciela),
 •  certyfikat ukończenia przygotowania pedagogiczno - kulturowego wydany przez szkołę,
 • certyfikat realizacji praktyk wydany przez pracodawcę,
 • europass CV  przygotowany przez uczestników,
 • europass Mobilność  wydany przez organizację wysyłająca i przyjmującą,
 • ECVET - przygotowany przez nauczyciela przedmiotów zawodowych i partnera,
 • certyfikat uczestnictwa w projekcie - wydany przez szkołę.

Uzyskany przez uczestników projektu certyfikat przygotowania językowego (j. angielski) będzie wykorzystywany przez uczniów do aplikowania o pracę za granicą. Certyfikat przygotowania pedagogiczno - kulturowego będzie wykorzystywany przez uczniów do aplikowania o pracę za granicą, a także w Polsce, w przedsiębiorstwach, które mają klientów obcojęzycznych z innych krajów UE.

Uzyskane certyfikaty spowodują ułatwienie młodym ludziom mobilności , będą  znaczącym atutem w poszukiwaniu przyszłej pracy.

Uczeń zgłaszający się na praktykę zagraniczną powinien złożyć dokumenty określone w regulaminie rekrutacji.  Wraz z nauczycielem praktycznej nauki zawodu, uczeń zapozna się z ramowym planem praktyk, przewidzianym do realizacji w projekcie.  Program jest przygotowany w taki sposób aby założona do zdobycia przez ucznia  umiejętność A, mogła być podzielona na małe umiejętności A1, A2, A3, A4 (zgodnie z założeniami ECVET). Uczeń na praktyce będzie opanowywał kolejno małe umiejętności. W momencie kiedy opanuje umiejętność A1, przejdzie do nauki umiejętności A2 (nie wcześniej). Pozytywna opinia pracodawcy będzie równocześnie uwzględniała potwierdzenie nabycia konkretnych umiejętności. Po odbytej praktyce umiejętności te będą jeszcze opiniowane przez nauczyciela praktycznej nauki zawodu w Polsce. Po uzyskaniu informacji o stopniu zrealizowania ustalonych celów, uczeń otrzyma adekwatny do nich certyfikat Europass.

 

Trzytygodniowa praktyka będzie realizowana przez pięć dni w tygodniu po 6 godzin dziennie.

 

Dodatkowo, poza pracą na kuchni zaplanowano wycieczki krajoznawcze w tym wizyta
w Muzeum naukowym i oceanarium-akwarium- City of Arts and Sciences + Oceanographic 

 

 

Regulamin rekrutacji na praktyki zagraniczne w ramach programu
„ERASMUS +”

„Młody kucharz przyrządzający smaczne i zdrowe potrawy zgodnie
z zaleceniami WHO dotyczącymi produktowych wytycznych żywieniowych”

nr 2014 - 1 - PL01 - KA102 – 000690

realizowanego w ramach programu  „ERASMUS +”

 

O udział w projekcie mogą starać się uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej
im. Orląt Lwowskich w Tychach ZDZ Katowice .

 

W celu wyłonienia uczestników projektu zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna
w składzie: dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotów zawodowych, przedstawiciel rady pedagogicznej. działająca w oparciu o regulamin rekrutacji.

 

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE NALEŻY:

 

Wypełnić formularz zgłoszeniowy, oraz złożyć dokumenty rekrutacyjne tj : CV (Europass CV), list motywacyjny uwzględniający indywidualne potrzeby zawodowe, indywidualny program rozwoju zawodowego  oraz inne potrzebne formularze niezbędne do wyjazdu (formularze dostępne u koordynatora projektu p. Janusza Walorskiegi) nieprzekraczalnie do dnia 19.12.2014 r.

Dokumenty należy składać w sekretariacie  ZSZ im. Orląt Lwowskich w Tychach ZDZ w Katowicach.

 

Lista osób zakwalifikowanych do projektu, zostanie ogłoszona na stronach internetowych 31.01.2015 r.

 

Rekrutacja na wyjazd na praktyki w ramach programu „ERASMUS +”odbywać się będzie na podstawie klasyfikacji punktowej i wyników uzyskanych w trakcie semestru roku szkolnego, poprzedzającego wyjazd/styczniowa

W czasie rekrutacji do projektu będą oceniane m.in.: 

 

 • wyniki w nauce (średnia ocen z przedmiotów zawodowych w semestrze poprzedzającym rekrutację
  do projektu) 10 punktów,
 • ocena z języka obcego 10 punktów,
 • ocena z zachowania 10 punktów,
 • list motywacyjny ucznia do udziału w projekcie 10 punktów,
 •  plan rozwoju zawodowego sporządzony przez ucznia 15 punktów,
 •  aktywność ucznia na rzecz szkoły i klasy 10 punktów,
 • opinia wychowawców klas 5 punktów,
 •  opinia nauczyciela przedmiotów zawodowych 10 punktów,
 • wynik przygotowanego testu kompetencji zawodowych (20 pytań) 20 punktów .

 

Razem 100 punktów

 

O udział w projekcie będą mogli ubiegać się uczniowie, którzy osiągną w procesie rekrutacji najlepsze oceny punktowe.

W przypadku, kiedy dwóch uczniów otrzyma taką samą ilość punktów, kryterium rozstrzygającym będzie wyrównywanie szans edukacyjnych,  do udziału w projekcie wybrany zostanie uczeń, który ze względu na sytuację materialną, rodzinną ma utrudniony dostęp do dodatkowych form edukacji.

 

Średnia ocen z przedmiotów zawodowych. ocena z języka angielskiego oraz zachowania

z zakończonego przed rekrutacją semestru, liczone będą w następujący sposób:

 

 

Średnia ocen z przedmiotów zawodowych 

Liczba punktów

Ocena

z języka angielskiego

 

Liczba punktów

Zachowanie

Liczba punktów

bardzo dobry lub celujący

10

bardzo dobry lub celujący

10

wzorowe

10

dobry

8

dobry

8

bardzo dobre

8

dostateczny

5

dostateczny

5

dobre

5

dopuszczający

2

dopuszczający

2

poprawne

2

niedostateczny

0

niedostateczny

0

nieodpowiednie

naganne

0

 

 

 

 

2014 - 1 - PL01 KA102 - 000690

Młody kucharz przyrządzający smaczne i zdrowe potrawy zgodnie z zaleceniami WHO dotyczącymi produktowych wytycznych żywieniowych.