Tecnik handlowiec

Zapisz się

Technik handlowiec

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne
z przedmiotów ogólnokształcących,a zajęcia praktyczne
u pracodawców.

Absolwent może podjąć pracę na średnim szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach o różnych formach własności, realizować podstawowe funkcje handlowe w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowniach, magazynach. Przygotowany będzie do zorganizowania, uruchomienia i prowadzenia własnej firmy handlowej.

Absolwent zdobędzie wiedzę o funkcjonowaniu rynku, potrzebach konsumentów, działaniach marketingowych, towaroznawstwie, technikach informatycznych, regułach współpracy z kontrahentami, organizacji pracy w punktach sprzedaży, rachunkowości, prawie cywilnym i handlowym.

W ramach swoich zadań zawodowych, wyszukuje dostawców towarów, usług, materiałów i surowców a także odbiorców towarów, usług i wyrobów gotowych. Kontaktuje się z partnerami handlowymi, prowadzi negocjacje, przygotowuje i zawiera umowy handlowe. Handlowiec stosuje różne formy i techniki sprzedaży, w zależnoœci od szczebla obrotu towarowego, rodzaju towaru, rynku oraz oczekiwań klienta. Do podstawowych obowišzków handlowca należy dokumentowanie zakupów i sprzedaży, prowadzenie rozliczeń handlowych, załatwianie reklamacji, analizowanie stanu zapasów towarowych. Handlowiec samodzielnie lub współpracujšc z innymi komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa może prowadzić działania, w zakresie analizy rynku, marketingu, kalkulacji cen, oraz analizy kosztów handlowych.

Po ukończeniu Szkoły Branżowej II Stopnia, uczeń może zdać egzamin i uzyskać tytuł Technika, może zdawać również maturę.

Technik handlowiec to zawód dla osób:

 • aktywnych, sprawnie komunikujących się,
 • zrównoważonych emocjonalnie i odpornych psychicznie,
 • mających dobrą prezencję,
 • mających poczucie estetyki,
 • uczciwych,
 • potrafiących szybko rozwiązywać napotkane problemy,
 • otwartych na innowacje organizacyjno-techniczne i technologiczne,
 • gotowych do stałego podnoszenia kwalifikacji.

Technik handlowiec może być zatrudniony w:

 • małych i dużych firmach handlowych,
 • sklepach i hipermarketach,
 • firmach produkcyjnych i usługowych,
 • jako przedstawiciel handlowy firmy,
 • może prowadzić własną firmę handlową.

Zapisz się