Klasa mundurowa: profil wojskowy

Zapisz się

KLASA MUNDUROWA - WOJSKOWA

 Czteroletnie liceum ogólnokształcące zapewnia możliwość uzyskania wykształcenia średniego ogólnego oraz świadectwa dojrzałości

 Działamy od 2005 roku i od tej pory kształcimy młodzież w klasach z poszerzonym programem nauczania języków obcych i przysposobienia obronnego we współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień w Tychach.

Założeniem stron porozumienia było stworzenie takich warunków kształcenia, które
w sposób najbardziej realistyczny
i profesjonalny pozwolą uczniom klasy mundurowej zapoznać się ze specyfiką zawodu żołnierza oraz posiąść niezbędną wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną związaną z tym zagadnieniem.

Przedmioty realizowane wg rozszerzonego planu nauczania:

- język angielski, historia, geografia

Wprowadzenie przedmiotów:

 • zajęcia wojskowe i służb mundurowych
 • wychowanie fizyczne z elementami samoobrony i strzelectwa

  Języki obce nowożytne nauczane w klasie:

 • pierwszy język: język angielski (poziom zaawansowania do wyboru)
 • drugi język: język niemiecki (poziom zaawansowania do wyboru)

 Kształcone umiejętności:

 • pogłębianie komunikatywnych sprawności językowych
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i osób towarzyszących
 • odporność psychiczna na stres
 • dostosowanie do zmiennych warunków służby
 • podporządkowanie się poleceniom i rozkazom, karność 
 • praca zespołowa
 • przygotowywanie projektów

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu klasy mundurowej wojskowej.

Służba zawodowa w wojsku,wszelkie instytucje mundurowe, prawne, penitencjarne, administracja państwowa i publiczna, inspekcje i straże. Po drugie firmy ochroniarskie, detektywistyczne (po nabyciu praktyki), dozorujące i transportujące walory i środki pieniężne. Również (po uzyskaniu wykształcenia pedagogicznego lub resocjalizacyjnego) takie placówki jak schroniska dla nieletnich, domy wychowawcze itp. Ponadto mogą to być instytucje profesjonalne niszczenia dokumentów niejawnych. Wreszcie środki masowego przekazu. 

Zapisz się