specjalność: techniki graficzne, specjalizacja: projektowanie graficzne.

 

ZAPISZ SIĘ 

 

Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych im. Orląt Lwowskich w Tychach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole — czym różnimy się od innych szkół:

 • proponujemy naukę w liceum plastycznym artystycznego zawodu,
 • kończąc szkołę uczeń uzyskuje zawód plastyka,
 • zajęcia artystyczne są prowadzone przez profesjonalnych artystów plastyków,
 • wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna gwarantuje odpowiednie przygotowanie do egzaminów zewnętrznych,
 • możliwość poznania pracy w oparciu o profesjonalne oprogramowanie stosowane przez grafików komputerowych,
 • szkoła zapewnia częściowo materiały plastyczne (podłoża rysunkowe/malarskie oraz narzędzia rysunkowe itp.),
 • dla uczniów organizowane są plenery malarskie,
 • możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów ze znajomości różnych programów graficznych.

 

Szkoła kształci w zawodzie: plastyk o specjalności: techniki graficzne, specjalizacja: projektowanie graficzne.

Liceum Sztuk Plastycznych to szkoła dla uczniów uzdolnionych plastycznie, którzy chcą rozwijać swoje pasje.
Nauka obejmuje kształcenie ogólnokształcące oraz przedmioty artystyczne:

 • historia sztuki,
 • rysunek i malarstwo,
 • rzeźba,
 • podstawy fotografii i filmu,
 • podstawy projektowania,
 • projektowanie graficzne.

Zadaniem specjalizacji jest przygotowanie uczniów do samodzielnych działań twórczych w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej i świadomości estetycznej społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem grafiki projektowej. Uczeń zdobywa umiejętności poprzez doświadczenia koncepcyjne i wykonawcze, rozwijając intuicję, wyobraźnię oraz sprawność manualną i techniczną, a także wiedzę w zakresie obsługi graficznych programów komputerowych.

Na koniec piątej klasy zdaje się egzamin - "broni" się pracę utworzoną w ramach danej specjalności przed komisją egzaminacyjną — po zaliczeniu tego egzaminu uzyskuje się zawód: plastyk.

Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części — teoretycznej i praktycznej.

W części praktycznej egzamin polega na prezentacji przygotowanej przez ucznia pracy dyplomowej z zakresu specjalizacji artystycznej, w części teoretycznej obejmuje  zakres wiedzy historii sztuki.

 

Szkoła została wpisana do ewidencji Niepublicznych Szkół Artystycznych
w dniu 07 lipca 2020r. numer wpisu 841/2/2020.
Szkole przysługują uprawnienia publicznej szkoły artystycznej z dniem rozpoczęcia działalności tj. z dniem 1 września 2020r. na podstawie decyzji wydanej przez Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Dziedzictwa i Kultury prof. dr hab.Piotra Glińskiego w dniu 10 lipca 2020r.
Organem nadzorującym jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Kontrola przeprowadzona przez ten organ w osobie starszego wizytatora CEA Pani dr Ewelinę Wilburg-Marzec w dniach 16 i 18 listopada 2020r. wykazała, że szkoła spełnia warunki określone w art.14 ust.4.ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.z 2020r. poz 910)