specjalność: techniki graficzne, specjalizacja: projektowanie graficzne.

 

ZAPISZ SIĘ 

 

Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych im. Orląt Lwowskich w Tychach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole — czym różnimy się od innych szkół:

 • proponujemy naukę w liceum plastycznym artystycznego zawodu,
 • kończąc szkołę uczeń uzyskuje zawód plastyka,
 • zajęcia artystyczne są prowadzone przez profesjonalnych artystów plastyków,
 • wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna gwarantuje odpowiednie przygotowanie do egzaminów zewnętrznych,
 • możliwość poznania pracy w oparciu o profesjonalne oprogramowanie stosowane przez grafików komputerowych,
 • szkoła zapewnia częściowo materiały plastyczne (podłoża rysunkowe/malarskie oraz narzędzia rysunkowe itp.),
 • dla uczniów organizowane są plenery malarskie,
 • możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów ze znajomości różnych programów graficznych.

 

Szkoła kształci w zawodzie: plastyk o specjalności: techniki graficzne, specjalizacja: projektowanie graficzne.

Liceum Sztuk Plastycznych to szkoła dla uczniów uzdolnionych plastycznie, którzy chcą rozwijać swoje pasje.
Nauka obejmuje kształcenie ogólnokształcące oraz przedmioty artystyczne:

 • historia sztuki,
 • rysunek i malarstwo,
 • rzeźba,
 • podstawy fotografii i filmu,
 • podstawy projektowania,
 • projektowanie graficzne.

Zadaniem specjalizacji jest przygotowanie uczniów do samodzielnych działań twórczych w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej i świadomości estetycznej społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem grafiki projektowej. Uczeń zdobywa umiejętności poprzez doświadczenia koncepcyjne i wykonawcze, rozwijając intuicję, wyobraźnię oraz sprawność manualną i techniczną, a także wiedzę w zakresie obsługi graficznych programów komputerowych.

Na koniec piątej klasy zdaje się egzamin - "broni" się pracę utworzoną w ramach danej specjalności przed komisją egzaminacyjną — po zaliczeniu tego egzaminu uzyskuje się zawód: plastyk.

Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części — teoretycznej i praktycznej.

W części praktycznej egzamin polega na prezentacji przygotowanej przez ucznia pracy dyplomowej z zakresu specjalizacji artystycznej, w części teoretycznej obejmuje  zakres wiedzy historii sztuki.

 

Szkoła została wpisana do ewidencji Niepublicznych Szkół Artystycznych
w dniu 07 lipca 2020r. numer wpisu 841/2/2020.
Szkole przysługują uprawnienia publicznej szkoły artystycznej z dniem rozpoczęcia działalności tj. z dniem 1 września 2020r. na podstawie decyzji wydanej przez Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Dziedzictwa i Kultury prof. dr hab.Piotra Glińskiego w dniu 10 lipca 2020r.
Organem nadzorującym jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Kontrola przeprowadzona przez ten organ w osobie starszego wizytatora CEA Pani dr Ewelinę Wilburg-Marzec w dniach 16 i 18 listopada 2020r. wykazała, że szkoła spełnia warunki określone w art.14 ust.4.ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.z 2020r. poz 910)

 

PODPISANIE POROZUMIENIA Z WYDZIAŁEM ARCHITEKTURY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

W roku szkolnym 2023/2024 zostało sfinalizowane bardzo ważne porozumienie pomiędzy Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Niepublicznym Liceum Sztuk Plastycznych w Tychach a Politechniką Śląską- Wydziałem Architektury.

Oficjalne podpisanie porozumienia nastąpiło w siedzibie Zakładu Doskonalenia Zawodowego 29.11.2023r., a Uroczysta Inauguracja odbyła się 12.04.2024r. w Zespole Szkół im .Orląt Lwowskich w Tychach.

Była to również okazja do oficjalnego otwarcia nowej bazy dydaktycznej, przy udziale honorowych gości, w tym  Pana Jacka Kwiatkowskiego, Prezesa Zarządu ZDZ w Katowicach, Pani Haliny Kasznia, I Wiceprezes ZDZ Katowice, Pani Barbary Koniecznej, Przewodniczącej Rady Miasta Tychy, Pana Dr. hab. inż. arch. Klaudiusza Frossa, Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, Pana Dr. Krzysztofa Gronia, Prodziekana Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, Pana Wojciecha Łuki, Kuratora Miejskiej Galerii Sztuki OBOK, Pani Anny Krawczyk, Dyrektora Biblioteki Głównej w Tychach  oraz Pani Aleksandry Matuszczyk, Dyrektor Muzeum Miejskiego w Tychach.

W ramach współpracy Politechnika Śląska objęła patronatem Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych w Tychach, co stanowi ważny krok w dążeniu do wspierania i rozwijania talentów młodych adeptów sztuki oraz architektury.

Ta inicjatywa jest wyrazem zaangażowania w rozwój kultury i sztuki oraz stawiania na wysoką jakość edukacji artystycznej. Dzięki nowym możliwościom dydaktycznym uczniowie będą mieli okazję rozwijać swoje umiejętności pod czujnym okiem doświadczonych nauczycieli w profesjonalnych pracowniach.