Klasa mundurowa: profil wojskowy

KLASA MUNDUROWA - WOJSKOWA

ZAPISZ SIĘ

 Od 1 września 2021r. wchodzimy na wyższy poziom kształcenia w zakresie mundurowym, tj. powstanie u nas:

ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

Czteroletnie liceum ogólnokształcące zapewnia możliwość uzyskania wykształcenia średniego ogólnego oraz świadectwa dojrzałości

Działamy od 2005 roku i od tej pory kształcimy młodzież w klasach z poszerzonym programem nauczania języków obcych i przysposobienia obronnego we współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień w Tychach oraz 18 Batalionem Powietrznodesantowym w Bielsku-Białej, a od 1 września 2021 z 6 Batalionem Powietrznodesantowym w Krakowie.

Założeniem stron porozumienia było stworzenie takich warunków kształcenia, które w sposób najbardziej realistyczny i profesjonalny pozwolą uczniom klasy mundurowej zapoznać się ze specyfiką zawodu żołnierza oraz posiąść niezbędną wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną związaną z tym zagadnieniem. 

 

 

Przedmioty realizowane wg rozszerzonego planu nauczania:

 • język angielski,
 • historia,
 • geografia.

Wprowadzenie przedmiotów:

Zajęcia wojskowe i służb mundurowych- w oddziale przygotowania wojskowegood 1 września 2021 będą realizowane w ramach programu szkolenia w formie zajęć teoretycznych i praktycznych.

1)     zajęcia teoretyczne są realizowane metodą dostosowaną do tematyki zajęć teoretycznych określoną w programie szkolenia, w tym metodą wykładów informacyjnych, dyskusji, inscenizacji zachowań, prezentacji multimedialnych, pokazów umundurowania;

 

2)     zajęcia praktyczne są realizowane metodą dostosowaną do tematyki zajęć praktycznych określoną w programie szkolenia, w tym metodą ćwiczeń, musztry bojowej, pokazów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, pokazów prawidłowo wykonywanych przez żołnierza czynności.

3)     minimalna liczba godzin zajęć realizowanych w ramach programu szkolenia w liceum ogólnokształcącym wynosi 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych.

4)     minimalna liczba godzin zajęć realizowanych w ramach programu szkolenia w liceum ogólnokształcącym wynosi:

 • w klasie I– 30 godzin zajęć, w tym 10 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych;
 • w klasie II – 60 godzin zajęć, w tym 18 godzin zajęć teoretycznych i 42 godziny zajęć praktycznych;
 • w klasie III – 90 godzin zajęć, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych i 65 godzin zajęć praktycznych;
 • w klasie IV – 50 godzin zajęć praktycznych realizowanych w trakcie obozu szkoleniowego.
 • wychowanie fizyczne z elementami samoobrony, strzelectwa i na ściance wspinaczkowej.

Języki obce nowożytne nauczane w klasie:

 • pierwszy język: język angielski (poziom zaawansowania do wyboru)
 • drugi język: język niemiecki (poziom zaawansowania do wyboru)

Kształcone umiejętności:

 • pogłębianie komunikatywnych sprawności językowych
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i osób towarzyszących
 • odporność psychiczna na stres
 • dostosowanie do zmiennych warunków służby
 • podporządkowanie się poleceniom i rozkazom, karność 
 • praca zespołowa
 • przygotowywanie projektów

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu klasy mundurowej wojskowej.

Służba zawodowa w wojsku,wszelkie instytucje mundurowe, prawne, penitencjarne, administracja państwowa i publiczna, inspekcje i straże.

Po drugie firmy ochroniarskie, detektywistyczne (po nabyciu praktyki), dozorujące i transportujące walory i środki pieniężne.

Również (po uzyskaniu wykształcenia pedagogicznego lub resocjalizacyjnego) takie placówki jak schroniska dla nieletnich, domy wychowawcze itp.

Ponadto mogą to być instytucje profesjonalne niszczenia dokumentów niejawnych.

Wreszcie środki masowego przekazu. 

Zapisz się

Pliki do pobrania