Klasa mundurowa: profil policyjny

KLASA MUNDUROWA - POLICYJNA

ZAPISZ SIĘ

 

Czteroletnie liceum ogólnokształcące zapewnia możliwość uzyskania wykształcenia średniego ogólnego oraz świadectwa dojrzałości.

Porozumienie z Miejską Komendą Policji w Tychach, którego celem jest nawiązanie współpracy w procesie kształcenia uczniów w klasie mundurowej o profilu policyjnym. Policjanci będą wspomagać uczniów swoją wiedzą i doświadczeniem. Odbywać się to będzie przede wszystkim podczas wizyt kadetów w Komendzie Miejskiej Policji w Tychach, w czasie których poznają specyfiką zawodu Policjanta. Przyszli policjanci będą także uczestniczyć w akcjach i działaniach profilaktycznych organizowanych przez Komendę Miejską Policji w Tychach.
Założeniem stron porozumienia było stworzenie takich warunków kształcenia, które w sposób najbardziej realistyczny i profesjonalny pozwolą uczniom klasy mundurowej zapoznać się ze specyfiką zawodu policjanta oraz posiąść niezbędną wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną związaną z tym zagadnieniem.

Przedmioty realizowane wg rozszerzonego planu nauczania:

 • język angielski, historia, geografia
 • zajęcia dodatkowe: zajęcia związane z kierunkiem klasy; w tym m.in. wizyty w Komendzie Miejskiej Policji w Tychach.

Wprowadzenie przedmiotów:

 • wiedza o policji
 • służba społeczeństwu
 • wychowanie fizyczne z elementami samoobrony i strzelectwa
 • kwalifikacja do służby w Policji.

Języki obce nowożytne nauczane w klasie:

 • pierwszy język: język angielski (poziom zaawansowania do wyboru)
 • drugi język: język niemiecki (poziom zaawansowania do wyboru)

Kształcone umiejętności:

 • pogłębianie komunikatywnych sprawności językowych
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i osób towarzyszących
 • odporność psychiczna na stres
 • dostosowanie do zmiennych warunków służby
 • podporządkowanie się poleceniom i rozkazom, karność
 • praca zespołowa
 • przygotowywanie projektów

Film promocyjny

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu klasy mundurowej policyjnej:

Wszelkie instytucje mundurowe, prawne, penitencjarne, administracja państwowa i publiczna, inspekcje i straże.

Firmy ochroniarskie, detektywistyczne (po nabyciu praktyki), dozorujące i transportujące walory i środki pieniężne.

Po uzyskaniu wykształcenia pedagogicznego lub resocjalizacyjnego takie placówki jak schroniska dla nieletnich, domy wychowawcze itp. Ponadto mogą to być instytucje profesjonalne niszczenia dokumentów niejawnych. Wreszcie środki masowego przekazu.

Zapisz się 

Pliki do pobrania