Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach

Klasa wielozawodowa

KLASA WIELOZAWODOWA

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących, zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawców. Uczniowie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, wybierają zawód. 

Uczniowie szkoły zawodowej mogą być zatrudniani przez zakłady pracy na podstawie indywidualnych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego i otrzymać status pracownika młodocianego. Szkołą Branżowa I Stopnia jest szkołą dla młodzieży, która chce szybko znaleźć pracę i się usamodzielnić.

 • Wśród proponowanych przez szkołę zawodów są:

  • fryzjer,
  • cukiernik,
  • piekarz,
  • mechanik motocyklowy, mechanik pojazdów samochodowych,
  • elektromechanik pojazdów samochodowych,
  • blacharz samochodowy,
  • lakiernik,
  • stolarz,
  • kucharz,
  • ślusarz,

Poza wymienionymi wyżej zawodami, w klasie wielozawodowej uczeń może kształcić się w każdym innym, wybranym przez siebie kierunku, pod warunkiem znalezienia pracodawcy w wybranym zawodzie.

 

Po ukończeniu Szkoły Branżowej I Stopnia uczeń może podjąć naukę Szkole Branżowej II Stopnia, zdać egzamin i uzyskać tytuł Technika, może zdawać również maturę. Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą przystąpić do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub wziąć udział w egzaminie czeladniczym przeprowadzanym przez izby rzemieślnicze.

OPIS SZKÓŁ I KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA